Share |
Winkelwagen:
0 artikel(en), Ä 0
CategorieŽn
Product van de maand
HP550 lime
HP550 lime


Ä 19,00
Algemene voorwaarden

1. Betrokken partijen
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Disco-outlet, de leverancier, bij wie u via deze website producten bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. 

2. Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten hebt besteld, van Disco-outlet langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

3. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Disco-outlet of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.

4. Betalingsmethoden
Disco-outlet accepteert de volgende betalingsmethoden: IDEAL, betaling onder rembours, vooruitbetaling middels overschrijving per bank/giro, contant bij afhalen. Bij betaling onder rembours dient ter controle een telefoonnummer opgegeven te worden voordat tot levering wordt overgegaan.

5. Producten prijzen
Alle aangegeven prijzen zijn in Euro en inclusief BTW. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant.

6. Levering
6.1 Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van Disco-outlet wiens product(en) u hebt besteld.

6.2 Disco-outlet kan verzendkosten toevoegen aan de op deze website vermelde prijzen. Deze zijn variabel en worden tijdens het bestel proces duidelijk weergegeven.

6.3 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 3 tot 5 werkdagen. De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders is overeengekomen. Indien de maximale levertijd niet haalbaar is heeft u het recht op ontbinding van de koop en creditering van het reeds betaalde bedrag.


6.4 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij op deze website anders is aangegeven.

7. Afkoelingsperiode / zichttermijn
7.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Disco-outlet te ontbinden.

7.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via ons contact formulier) aan Disco-outlet te melden. U ontvangt daarna verdere instructies van onze Klantenservice. Stuur het product niet retour zonder uitdrukkelijke instructies van de Klantenservice!

7.3 Indien u reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met Disco-outlet ingevolge artikel 7.1 en 7.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Disco-outlet deze betalingen binnen 14 dagen nadat Disco-outlet het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

7.4 Disco-outlet behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Disco-outlet of de leverancier van het product) is beschadigd.

7.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Disco-outlet schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Disco-outlet u hiervan schriftelijk (per brief of e-mail) in kennis stellen. Disco-outlet heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

8. Reclamatie
Disco-outlet is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Disco-outlet het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

9. Aansprakelijkheid
Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. De totale aansprakelijkheid van Disco-outlet wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van Disco-outlet zal in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag van maximaal tweeëntwintighonderd vijftig euro (EUR 2250,00). Aansprakelijkheid van Disco-outlet voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op Disco-outlet geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Disco-outlet dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Disco-outlet en u is Nederlands recht van toepassing.

Nieuwsbrief aanmelden: